http://www.zoofirma.ru/

Відділення технічних та соціальних дисциплін

            На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями :

151  Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології

галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування, кваліфікація  електромеханік

 Електромеханіки повинні забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматизації, що функціонують на кожному підприємстві, їх діяльність пов’язана з монтажем, налагодженням, обслуговуванням, модернізацією систем автоматики технологічного обладнання, перевіркою та ремонтом контрольно-вимірювальних приладів, автоматизацією виробничих процесів, проєктуванням систем автоматизації.

         Фахівцю з цієї спеціальності слід володіти вмінням програмувати мікроконтролери, автоматичні регулятори, мати глибокі знання з обчислювальної та мікропроцесорної техніки, системного та прикладного програмного забезпечення ЕОМ, інформаційних технологій, технічної механіки, електроніки, мікроелектроніки.

 

141 Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка

галузь знань 14 Електрична інженерія, кваліфікація технік-електрик

Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях з монтажу, налагодженню та ремонту електрообладнання в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій.

Технік-електрик повинен вміти: читати конструкторські креслення й електричні схеми, виконувати роботи із проєктування електрообладнання й електроприводу різноманітних механізмів, систем автоматики, електромонтажу та наладки, використовувати необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру, налагоджувати електричну апаратуру.

Випускники вміють розробляти, проєктувати, налагоджувати, моделювати і використовувати системи автоматичного управління складними електромеханічними об’єктами, програмувати як на мовах високого рівня, так і на неспеціалізованих мовах промислових мікроконтролерів, моделювати електротехнічні, електронні та електромеханічні пристрої та системи управління.

 

231 Соціальна робота

галузь знань 23 Соціальна робота, кваліфікація соціальний працівник( допоміжний персонал)

Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій.

022 Дизайн

галузь знань 02 Культура і мистецтво, кваліфікація художник- конструктор ( дизайнер)

Сучасне уявлення про дизайн в цивілізованому світі розглядається набагато ширше, ніж промислове чи предметне проєктування. І дійсно, в будь-якій області діяльності людини, будь то мистецтво, будівництво або політика ми стикаємося з поняттям дизайну.

 Метою дизайну може виступати вирішення проблем проєктування від найменшого елементу конструкції до глобальних великих і навіть утопічних ідей. У зв'язку з різким зростанням населення планети, ще однією метою дизайну стає соціальна привабливість. Тобто дизайн стає інструментом комунікації між людиною та об'єктом дизайну.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін є важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес і разом з іншими цикловими комісіями, сприяє формуванню внутрішнього світу студентів на засадах загальнолюдських цінностей.

Детальніше...

Циклова комісія дизайну та соціальної роботи

    

Сучасне уявлення про дизайн в цивілізованому світі розглядається набагато ширше, ніж промислове чи предметне проєктування. І дійсно, в будь-якій області діяльності людини, будь то мистецтво, будівництво або політика ми стикаємося з поняттям дизайну.

Детальніше...

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії готує фахівців у галузях знань 15 Автоматизація та приладобудування та 14 Електрична інженерія за спеціальностями  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Циклова комісія працює за ліцензією на проведення освітньої діяльності за рівнем підготовки "фаховий молодший бакалавр".

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/