Thursday, December 03, 2020
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін готує фахівців за галуззю знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" та галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", ліцензовані на проведення освітньої діяльності за рівнем "молодший спеціаліст".

 

 Спеціальність «ЕКОНОМІКА»

Дана спеціальність готує кваліфікованих фахівців у галузі економіки. Випускники зможуть виконувати професійну роботу економіста, економіста з планування, економіста з матеріально-технічного постачання, економіста зі збуту, техніка з нормування праці, техніка з планування, техніка з праці.

 Спеціальність «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Спеціальність посідає чільне місце в системі економічних знань. Після отримання знань зі спеціальності у нашому коледжі випускники можуть займати посади працівників планово-фінансових відділів, бухгалтерії, банківських службовців, працівників податкової служби.

 Студенти вивчають цикл гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки. Особлива увага надається тим дисциплінам, які є базовою основою формування майбутнього фахівця: економіка і нормування праці, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, економіка підприємств, планування та організація діяльності підприємства, фінансовий облік, податкова система, економічний аналіз, менеджмент, маркетинг, банківські операції, гроші та кредит, бюджетна система, інформаційні системи і технології на підприємствах, контроль і ревізія, казначейська справа, фінанси, економічна статистика, страхові послуги, статистика фінансів.

За роки існування в коледжі створена належна матеріально-технічна база, що дозволяє готувати кадри на високому рівні та реалізувати принцип ступеневої підготовки фахівців економічного профілю. Окрім лекційно-практичних занять студенти беруть участь у брейн-рингах, конкурсах, тренінгах. Також студенти мають можливість проявити себе під час олімпіади та конференціях.

Сучасна система освіти дозволяє випускникам продовжити за комплексом навчання у будь-якому вищому навчальному закладі ІІІ і ІV рівнів акредитації в Україні:

Київський національний університет будівництва і архітектури;

Державний університет «Житомирська політехніка»;

Житомирський національний агроекологічний університет та інші.

Студенти проходять виробничу та технологічну практики на підприємствах області, які в подальшому при можливості стають стартом у професійній кар’єрі випускників.

http://www.zoofirma.ru/