http://www.zoofirma.ru/

Місія, візія коледжу

МІСІЯ КОЛЕДЖУ – надання якісної та доступної освіти здобувачам, здатним до успішної професійної самореалізації, передачі технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та інноваційних викликів життя, за допомогою студентоорієнтованого підходу до процесу навчання та впровадження цифрових технологій в освітньому середовищі.

ВІЗІЯ ЗАКЛАДУ – успішно функціонуючий сучасний освітній заклад, який готує у відповідності до вимог Національної рамки кваліфікацій, високоосвічених і конкурентоспроможних  на ринку праці фахівців, які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки, володіють інформаційними технологіями, іноземною мовою, мають власну думку і шанують погляди інших людей в суспільстві, утверджуючи загальнолюдські, демократичні, національні цінності.

ЦІННОСТІ КОЛЕДЖУ:

-      Особистість - невід’ємною рисою сучасної людини є толерантність, яка приймає право іншого бути іншим, дотримуючись власних принципів гідності та особистих переконань.

-      Гуманізм - коледж, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає людину і людяність, боронить людську гідність, права і свободи.

-      Національна свідомість - коледж формує й розвиває свідому особистість з громадською позицією, яка має право на самовизначення в трудовому житті, здатну змінити на краще власне життя та життя своєї країни.

-      Професіоналізм - діяльність коледжу ґрунтується на професійності співробітників на всіх рівнях, формуванні команди професійних фахівців різного профілю та рівня для реалізації місії Коледжу та його стратегічних завдань, підготовки кваліфікованих фахівців для ринку праці, що матимуть прагнення до постійного професійного вдосконалення та зростання. Коледж підтримує професіоналізм та інноваційність, а  також створює сприятливі умови для їх розвитку.

-      Інноваційність - коледж створює необхідні умови для розвитку і заохочує формувати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та концептуальні рішення, виконувати завдання нестандартними методами.

-      Якість - коледж встановлює власні норми й дотримується найвищих стандартів якості в освітній діяльності - викладанні та навчанні. В коледжі закладені принципи академічної доброчесності, тому плагіат і будь-які прояви корупційної поведінки є неприйнятними.

-      Цілісність та неупередженість - коледж у своїй діяльності проводить роботи з оцінювання неупереджено та вживає всіх необхідних заходів для подолання ризиків, які можуть вплинути на результати оцінювання.

-      Партнерство - з метою підвищення якості освітнього процесу коледж орієнтується на партнерську взаємодію з іншими закладами освіти і роботодавцями.

-      Відповідальність - учасники освітнього процесу мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання.

-      Інтернаціоналізація - коледж приймає різноманітність за різними ознаками (раса, національність, релігія, мова, гендер, культура та традиції, матеріальний добробут, психосоціальні особливості тощо) та створює рівні умови для всіх та кожного, забезпечує інклюзію, поважає свободу кожного, розуміючи її межі, підтримує об’єднання та співпрацю задля допомоги людям та розвитку суспільства.

-      Довіра - атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та інформацією в академічному середовищі коледжу, сприяє співпраці та вільному продукуванню нових ідей.

-      Демократія. Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам авторитаризму, право на критику та увага до критики – наріжні принципи діяльності коледжу.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:

-     надання якісної та доступної повної загальної освіти та фахової передвищої освіти;

-     розвиток методичної та інноваційної діяльності, підвищення якості освіти на інноваційно-технологічній основі;

-     створення єдиного інформаційного простору для комфортних умов усіх учасників освітнього процесу, інформатизація освітньої діяльності, удосконалення бібліотечного фонду та інформаційно- ресурсного забезпечення;

-          проведення досліджень ринку праці, формування довгострокових взаємозв’язків з працедавцями та стратегічними партнерами;

-          активна профорієнтаційна діяльність;

-     впровадження ефективної системи національно-патріотичного виховання, розвитку та соціалізації молоді в суспільстві;

-     формування широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови розвитку держави з урахуванням глобальних тенденцій;

-     розвиток матеріально-технічної бази коледжу.

http://www.zoofirma.ru/