http://www.zoofirma.ru/

Положення про ЖТК КНУБА

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Дане Положення (далі-Положення) розроблене відповідно до діючого законодавства України, Статуту Київського національного університету будівництва і архітектури і є документом, який визначає правовий статус, мету, головні напрямки діяльності та завдання, права та обов'язки, структуру та інші питання діяльність «Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури».

«Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури» (надалі – Коледж) створений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 року № 388 «Про припинення Житомирського технологічного коледжу шляхом його реорганізації (приєднання) до Київського національного університету будівництва і архітектури як відокремленого структурного підрозділу «Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури».

Коледж є структурним підрозділом Київського національного університету будівництва і архітектури (надалі - КНУБА), який здійснює освітню діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців відповідно до діючої ліцензії.

Повна назва: «Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури»

Скорочена назва: «ЖТК КНУБА».

1.2.Місцезнаходження Коледжу: 10029, м. Житомир, вулиця Небесної Сотні будинок 36

Тел./факс (0412) 47-31-72;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

1.3. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України наказами і розпорядженнями ректора КНУБА та цим Положенням.

1.4. Основними напрямами діяльності Коледжу є:

 • підготовка за державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, молодший бакалавр та бакалавр;
 • науково-дослідна та винахідницька робота, інноваційна діяльність;
 • первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації з робітничих професій;
 • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;
 • надання платних послуг, які згідно з діючим законодавством України можуть надаватися навчальними закладами;
 • здійснення міжнародного співробітництва в структурі КНУБА, або за погодженням з КНУБА;
 • надання освітніх послуг на рівні базової та повної загальної середньої освіти.

1.5. Основними завданнями Коледжу є:

 • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;
 • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;
 • здійснення освітньої, культурно-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності в межах автономних прав, наданих Коледжу.

1.6. Коледж є відокремленим структурним підрозділом КНУБА зі збереженням ліцензованого обсягу набору державного замовлення на підготовку фахівців та окремими правами фінансово-господарської самостійності, з правом вести самостійний баланс та подавати звітність; одержувати бюджетне фінансування; з закріпленим за ним поточним бюджетним рахунком в Управлінні Державної казначейської служби України в місті Житомирі зі збереженням коду мережі фінансування; з правом мати печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки.

1.7.Структура Коледжу, статус і функції його структурних підрозділів визначаються цим Положенням та положеннями про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються директором Коледжу.

1.8. Структурні підрозділи Коледжу створюються наказом директора Коледжу за погодженням з КНУБА, у порядку визначеному Законом України «Про вищу освіту», Статутом КНУБА і цим Положенням .

1.9. Структурними підрозділами Коледжу є відділення, комісії, інші підрозділи для забезпечення освітнього процесу та соціально-побутових умов.

1.10. Відділення - структурні підрозділи Коледжу, що об’єднують навчальні групи з однієї або декількох спеціальностей та форм навчання. Відділення створюються рішенням директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

1.10.1 Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних або науково-педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.

1.11. Циклова (предметна) комісія - структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова (предметна) комісія створюється рішенням директора Коледжу за умови, якщо до її складу входять не менш ніж три педагогічні або науково-педагогічні працівники.

Перелік циклових (предметних) комісій, голови та персональний склад комісій затверджується наказом директора Коледжу на кожний навчальний рік.

1.12. Підрозділи для забезпечення освітнього процесу та розвитку освітньої діяльності:

 • кабінети і лабораторії, перелік яких встановлюється навчальними планами;
 • бібліотека з читальною залою для викладачів, студентів, учнів та слухачів;
 • методичний кабінет;
 • навчально-виробничі майстерні;
 • навчальна частина;
 • спортивна зала та майданчики;
 • підготовче відділення;
 • редакційно-видавничий відділ;
 • відділ міжнародного співробітництва.

1.13. Адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують діяльність та виконання зобов’язань Коледжу: бухгалтерія, відділ кадрів, адміністративно-господарська частина, медичний пункт, гуртожиток, їдальня.

1.14. Коледж може мати у своєму складі підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

1.15. Коледж може створювати навчальні підрозділи, курси та інші підрозділи, що надають платні освітні послуги. Такі підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Коледжу, який, відповідно до його Положення, призначає керівника підрозділу, визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить базовому вищому навчальному закладу.

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

2.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів України. Освітня діяльність Коледжу передбачає поступове і неухильне удосконалення рівня підготовки фахівців з ліцензованих спеціальностей за рахунок покращення матеріально-технічної та інформаційної бази освітнього процесу, його методичного забезпечення, підбору та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів. Удосконалення змісту і практичної спрямованості навчальних дисциплін, форм і методів навчальної і виховної роботи: всебічний розвиток людини, особистості як найвищої цінності суспільства, розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей людини, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого і культурного потенціалу народу України, підвищення освітнього рівня громадян, забезпечення народного господарства України висококваліфікованими фахівцями.

2.2. До складу пріоритетних програм освітньої діяльності Коледжу входять:

 • програма втілення в життя української національної ідеї;
 • програма впровадження нового покоління стандартів вищої освіти;
 • програма впровадження в освітній процес сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій.

3. ОБСЯГИ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ КОЛЕДЖУ

3.1. Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту затвердження КНУБА цього Положення і складається із його прав і обов’язків.

3.2. Коледж має право:

 • визначати форми та засоби проведення освітнього процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
 • проводити прийом на навчання осіб в обсягах, визначених ліцензією;
 • проводити підготовку фахівців за встановленими напрямами і рівнями акредитації, відкриття яких здійснюється у встановленому порядку;
 • готувати фахівців за державним замовленням і замовленням підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними особами;
 • на підготовку, курсову підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікацій робітничих професій студентів та незайнятого населення;
 • формувати і затверджувати власний штатний розпис за погодженням з КНУБА, приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, звільняти їх відповідно до законодавства;
 • створювати в установленому порядку, за погодженням з КНУБА, структурні підрозділи, затверджувати Положення про них;
 • створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також для власної господарської діяльності ;
 • одержувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;
 • спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників Коледжу і осіб, які навчаються в Коледжі згідно діючого законодавства України;
 • отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;
 • за погодженням з КНУБА розробляти та запроваджувати програми навчальної, творчої і виробничої діяльності;
 • від імені КНУБА на підставі цього Положення та довіреності, в межах наданої компетенції, укладати договори з юридичними та фізичними особами;
 • здійснювати фінансово-господарську діяльність у відповідності до законодавства, а також проводити тендерні процедури на укладення договорів;
 • користуватись переданими у постійне користування КНУБА земельними ділянками, що розташовані в м. Житомирі відповідно до чинного законодавства;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних об’єктів;
 • залучати на договірній основі фахівців для виконання будівельних робіт;
 • здійснювати за погодженням з КНУБА капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний ремонт основних фондів;
 • використовувати майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, у тому числі для провадження господарської діяльності;
 • користуватися за погодженням з КНУБА банківськими кредитами і позичками згідно з діючим законодавством України;
 • провадити фінансово-господарську діяльність в межах повноважень, визначених цим Положенням;
 • відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до вимог законодавства;
 • видавати підручники і навчальні посібники та іншу видавничу продукцію, не заборонену чинним законодавством України;
 • здійснювати друкування підручників, навчальних посібників, інших методичних матеріалів за укладеними договорами з видавництвами, друкарнями та розповсюджувати видавничу продукцію;
 • для забезпечення гласності та інформованості колективу, висвітлювати педагогічну і науково-педагогічну діяльність, а також проведену виховну роботу;
 • створювати в установленому порядку засоби масової інформації: газету, телебачення, радіомовлення;
 • за погодженням з КНУБА вести спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами;
 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 • за погодженням з КНУБА здійснювати творчі міжнародні зв’язки із закордонними навчальними закладами та брати участь у діяльності міжнародних організацій;
 • утворювати в установленому порядку державні екзаменаційні комісії та призначати їх персональний склад;
 • створювати атестаційні комісії та проводити атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань в установленому законодавством порядку;
 • здійснювати громадське харчування студентів та співробітників Коледжу;
 • інші права, що не заборонені законодавством.

3.3. Коледж відповідно до законодавства, Статуту КНУБА та цього Положення може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності. Коледж має право надавати додатково платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів. Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами Коледжу, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства. Платні освітні та інші послуги надаються Коледжем за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, професійно-технічної освіти, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між Коледжем та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, професійно-технічної освіти встановлюється Коледжем в національній валюті.

Коледж має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

3.4. Коледж з акредитованих спеціальностей та професій має право видавати документи про освіту державного зразка, затверджені Кабінетом Міністрів України. Особам, котрі успішно закінчують навчання з підвищення кваліфікації або перепідготовки, видаються документи, зразки яких затверджуються у встановленому порядку. Коледж з неакредитованих освітніх програм має право виготовляти та видавати власні документи про освіту в порядку та за зразком, що визначені педагогічною радою Коледжу.

3.5. В Коледжі функціонують профспілкові організації працівників та студентів.

3.6. Коледж зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та законодавчих актів України у галузі освіти;
 • надавати освітні послуги на рівні державних стандартів;
 • вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників та здобувачів вищої освіти і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 • здійснювати наукову і науково-технічну діяльність з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти;
 • мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • забезпечувати на належному рівні освітній процес, надавати інформаційні послуги, виконувати умови державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
 • здійснювати своєчасну сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших відрахувань до бюджетів і державних фондів згідно із законодавством України;
 • вести бухгалтерський облік, складати та подавати фінансову, статистичну і податкову звітність згідно із законодавством України;
 • забезпечувати можливість підвищення кваліфікації науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників;
 • організовувати контроль за педагогічною та науковою діяльністю науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників;
 • сприяти діяльності органів громадського самоврядування Коледжу;
 • забезпечити належний рівень техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці;
 • дотримуватися фінансової дисципліни та забезпечити збереження державного майна, переданого Коледжу в оперативне управління;
 • дотримуватися зобов’язань, визначених у Статуті КНУБА, які не передбачені даним Положенням;
 • дотримування у своїй діяльності вимог підвищення кваліфікації кадрів;
 • дотримуватися договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової, господарської діяльності та фізичними особами, в тому числі за міжнародними угодами;
 • створювати належні умови для якісної організації освітнього процесу студентів, слухачів та праці працівників, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки, охорони навколишнього середовища;
 • здійснювати матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, творчої та інформаційної діяльності;
 • звітувати перед КНУБА про напрями та результати діяльності Коледжу в порядку, передбаченому Статутом КНУБА;

3.7. Втручання органів державної влади та управління в навчальну, наукову, господарську та інші діяльності Коледжу допускається лише у межах та в спосіб, передбачені діючим законодавством України, та за згодою КНУБА.

3.8. Обов’язки Коледжу реалізуються через обов’язки директора, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, студентів, слухачів.

3.9. Права та обов’язки учасників освітнього процесу у Коледжі визначаються відповідно до діючого законодавства України та цього Положення.

3.10. Права та обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором Коледжу.

3.11. Особами, які навчаються в Коледжі, є студенти, слухачі. Права та обов’язки студентів колежу визначаються відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

4. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА КНУБА

4.1. Повноваження Міністерства освіти і науки України, Київського національного університету будівництва і архітектури щодо управління Коледжем визначаються законодавством України, Статутом КНУБА та цим Положенням.

4.2. Міністерство освіти і науки України :

 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу, ефективним використанням майна, переданого Коледжу в оперативне управління відповідно до законодавства;
 • здійснює ліцензування, акредитацію спеціальностей, за якими Коледж проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців;
 • здійснює фінансування Коледжу відповідно до встановлених нормативів та напрямів діяльності;
 • здійснює повноваження з управління майном, переданим Коледжу в оперативне управління;
 • реалізує інші повноваження передбачені законодавством.

4.3. Київський національний університет будівництва та архітектури:

 • надає Коледжу окремі права юридичної особи, визначає певну автономію та самостійність у вирішенні перспективних і поточних питань діяльності Коледжу та повноваження його директора;
 • надає Коледжу право користування акредитованими ліцензіями КНУБА за спорідненими спеціальностями з метою здобуття студентами освіти та кваліфікації за встановленими освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до ліцензійних обсягів;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу, дотриманням штатної та трудової дисципліни; ефективним використанням коштів, майна, переданого Коледжу в оперативне управління відповідно до законодавства; виконання обов’язків, покладених на Коледж цим Положенням та Статутом КНУБА;
 • з метою здійснення контролю створює комісії з покладенням на них відповідних повноважень щодо проведення перевірок;
 • надає методичну допомогу Коледжу у проведенні акредитації споріднених спеціальностей;
 • затверджує Положення про Коледж, погоджує штатний розпис, структуру Коледжу;
 • укладає з директором Коледжу контракт та звільняє директора з підстав та в порядку, визначеному законодавством та Статутом КНУБА; погоджує призначення та звільнення заступників директора та головного бухгалтера Коледжу;
 • видає довіреності на представництво інтересів КНУБА;
 • визначає перспективи розвитку Коледжу, навчально-методичну політику, сприяє розвитку ступеневої освіти;
 • видає накази і розпорядження обов’язкові для виконання всіма працівниками Коледжу;
 • здійснює інші повноваження щодо управління Коледжем.
http://www.zoofirma.ru/