Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Житомирському технологічному коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки  України    серія АЕ № 636711,  дата видачі 19.06.2015

 № п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг

№ протоколу

ДАК.

Термін дії сертифікату

денна

заочна

1

2

3

4

5

6

1

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

50

-

Протокол № 113

від 25.11.2014

До 01.07.2024р.

2

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

30

30

Протокол № 115

від 31.03.2015

До 01.07.2025

3

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

30

-

Протокол № 88

від 30.06.2011

До 01.07.2016р.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

30

15

Протокол № 110

від 08.07.2014 До 01.07.2019

4

 

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

50

-

Протокол № 125

від 27.04.17

До 01.07.2027р.

123

Комп’ютерна інженерія

60

-

Протокол № 110

від 08.07.2014 До 01.07.2019р.

 

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

25

25

Протокол № 121 від 16.06.16

До 01.07.2026р.

5

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50

-

Протокол №125 

від 26.04.17

До 01.07.2027р.

6

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

25

-

Протокол № 94

від 23.03.12

До 01.07.2017р.

7

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство

100

15

Протокол № 125

від 26.04.17

До 01.07.2027р.

8

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

30

30

Протокол № 125

від 26.04.17

До 01.07.2027р.

Правила прийому розроблені Відбірковою  комісією Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня   2017 року № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України    05 травня  2017р. за № 575/30343.

І. Загальні положення

 1.1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;

 вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;

 вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;

 квота-1 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ за квотою-1, крім осіб, які мають право на квоту-2;

 квота-2 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення в уповноважених навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925;

 конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу навчального закладу) для прийому вступників на певну спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

 конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до цих Умов та Правил прийому до навчального закладу (далі – Правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

 конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Умов (на конкурсній основі);

 конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

 основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

 право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 чи квотою-2, що реалізується відповідно до цих Умов;

 право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних навчальних закладів – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до цих Умов;

 рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;

 співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

 творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (додаток 1);

 технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

 фахове випробування – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.

 Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

 1.2. Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

 1.3. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює Відбіркова комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Відбіркова комісія діє згідно з положенням про відбіркову комісію коледжу, затвердженим педагогічною радою.

 1.4. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих правил прийому до коледжу, а також відкритість та прозорість роботи відбіркової комісії.

 1.5. Рішення відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

 1.6. Усі питання, пов'язані з прийомом коледжу, вирішуються відбірковою комісією на її засіданнях. Рішення відбіркової комісії оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у коледжі мають рівні права та обов’язки.

 1.8. Прийом до коледжу на всі спеціальності здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.9. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано, умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

 ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

 2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII, ІX цих Правил.

 2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти коледж має право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII, ІX цих Правил.

 2.4. Коледж має право приймати за результатами вступних випробувань на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (напрям підготовки), згідно із Таблицею відповідності професій, зазначених у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з урахуванням вимог Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, який затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, або іншу спеціальність, що зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

2.5. Коледж має право приймати на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до коледжу.

2.6. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку  переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно по Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у коледжі здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету у державних навчальних закладах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних навчальних закладах (регіональне замовлення);
 • за ваучерами;
 • за рахунок пільгових державних кредитів;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в державних і комунальних навчальних закладах за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у державних та комунальних навчальних закладах, якщо:

 • за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
 • вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 4.1. Порядок роботи відбіркової комісії:

З понеділка по п’ятницю – з 8 00 до 17 00 (14 липня, 01 та 08 серпня до 18 00)

В суботу – з 8 00 до 14 00

Обідня перерва – з 13 00 до 14 00

Неділя – вихідний

З 15 липня по 22  липня та з 28 липня по 07 серпня  2017 р. відбіркова комісія працює без вихідних.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2017 року
 

 12  липня 2017 р

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить коледж

14 липня 2017 року

 

о 18.00

01 серпня 2017 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить коледж

о 18.00 годині

14 липня 2017 року

о 18.00 годині
01 серпня 2017 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

 

 

 

о 18.00 годині

08 серпня  2017 року

12 серпня

2017 року

Строки проведення коледжем творчих конкурсів

15-22 липня 2017 року

 

28 липня – 07 серпня

2017 року

-

Строки проведення коледжем вступних випробувань

15-22 липня 2017 року

02 – 07 серпня

2017 року

-

Строки проведення коледжем співбесід

15-22 липня 2017 року

02 – 04 серпня

2017 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року

не пізніше 12.00 години

09 серпня 2017 року

не пізніше

15 серпня 2017 року

Термін виконання вступниками вимог до зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу ХІV цих Правил

до 12.00 години 29 липня 2017 року

до 12 години

12 серпня

не пізніше

27 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години

31 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 30 серпня

2017 року

не пізніше 12.00 години 14 серпня 2017 року,

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 30 вересня

2017 року

не пізніше

27 серпня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі  базової  загальної середньої освіти (у межах цих Умов прийому), проводиться не пізніше 07 серпня та на основі повної середньої освіти (у межах цих Умов прийому) -  не пізніше 21 серпня.

 Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводиться до 11 липня.

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до коледжу

 5.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

 Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 29 червня  до 25 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

 Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

 

 •  мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, передбачені розділами VII та ІХ цих Правил;
 •  мають право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені розділом Х цих Правил;
 •  мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

 

 5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається відбірковою комісією ЖТК КНУБА згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

 5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії коледжу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

 5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

 Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 •  «претендую на участь в конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 •  «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення»;
 •  «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

 Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

 5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 

 •  документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);
 •  свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
 •  військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 •  документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 •  сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 •  документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

 

 У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 

 •  копію документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку): копія паспорта в розвороті (1 та 2 сторінки);
 •  копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
 •  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 •  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 •  копія ідентифікаційного коду;
 •  посвідчення про приписку або військовий квиток вступник пред’являє особисто.
 •  оригінали документів, що дають право на пільги (при наявності);
 •  шість кольорових фотокарток ( на заочну форму навчання 4 картки) розміром 3 х 4 см (без куточка);
 •  2 конверти з марками по Україні;
 •  20 аркушів формату А4;
 •  медичну довідку за формою 086-о та довідка про щеплення
 •  папка із зав’язками

 

 Вступники, які проходять творчі конкурси відповідно до розділу VІІІ цих Правил, допускаються до участі в творчих конкурсах, які проводить коледж, за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

 У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

 Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття відбірковою комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 5.7. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 або 2017 році.

 5.8. Коледж самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

 5.9. Копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності).

 5.10. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією коледжу,  або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 5.11. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

 Письмове підтвердження Адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

 Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 5.12. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів), але не пізніше 08 серпня 2017 р.

 Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті коледжу.

 5.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 5.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповіднодо наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

 5.15. Відбіркова комісія коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

 5.16. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення відбіркової комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

 Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у навчальних закладах.

 VI. Організація і проведення конкурсного відбору

                 6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з предметів визначених Переліком конкурсних предметів  (див. додаток 5) та конкурсу творчих здібностей, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність. Коледж може запропонувати вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового.

 Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

 

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення),  середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту,  за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ (на інженерно-технічні спеціальності)(див. додаток 6).

 

 КБ = П1 + П2 + П3 + А + ОУ

 

де П1, П2 – бал ЗНО з першого та другого предметів (або за вступні випробування);

 

П3 – бал за творчий конкурс, якщо він передбачений;

 

А – середній бал документа про ПЗСО;

 

ОУ – бал за особливі успіхи або/та за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ (на інженерно-технічні спеціальності)(див. додаток 6).

 

 Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил.

 У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.

 6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VII та ІХ цих Правил.

 6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів.

 6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчого конкурсу, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи або успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ (див. додаток 6).

 Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до 0,1 та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

 У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.

  Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01.

 VII. Участь у конкурсі вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року особи:

 

 •  визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

            Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их)  предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року особи:

         які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

         Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

  VIIІ. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

 8.1.  Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу (кількість сесій – 2).

Результат творчого конкурсу обчислюється як середньоарифметичний бал з першого та другого завдань. Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі складає не менше 4.

8.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу (кількість сесій – 2).

 Результат творчого конкурсу обчислюється як середньоарифметичний бал з першого та другого завдань. Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі складає не менше 100.

 Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого відбірковою комісією середнього балу, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

 8.3. Для проведення творчого конкурсу з рисунку за спеціальністю “Дизайн” необхідно виконати два завдання.

 

Завдання творчого конкурсу для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти

 

 

п/п

 

 

Критерії, за якими оцінюються завдання

Кількість балів

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

1

2

3

4

1. 

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Завдання перше

Вимагає від абітурієнтів створити з кількох геометричних фігур об’ємну композицію на фоні одноколірної драперії в чорно-білому тоні.

Оригінальність образного рішення

Відчуття пропорційності

Просторове розташування

Передача за допомогою світла та тіні форми і об’єму натюрморту

Якість виконання, охайність

 

 

1-12

1-12

1-12

 

1-12

1-12

 

 

100-200

100-200

100-200

 

100-200

100-200

2.

 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

 

2.5.

Завдання друге

Створити з двох-трьох побутових предметів, поєднаних однією кольоровою гамою з чітко визначеним головним предметом, гармонійну колористичну композицію на фоні драперії із складками нейтрального кольору засобами водорозчинних фарб.

Оригінальність образного рішення

Відчуття пропорційності, гармонії кольору

Композиційне розташування

Передача за допомогою світла, тіні, кольору форми і об’єму натюрморту

Якість виконання, охайність

  

 

 

 

1-12

1-12

1-12

 

1-12

1-12

 

 

 

 

100-200

100-200

100-200

 

100-200

100-200

 

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. (Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії та веб-сайті коледжу).

 8.5. Відбіркова комісія коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі неповної, базової або повної вищої освіти, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста які подають документи про неповну, базову або повну вищу освіту (або їх копії).

 Конкурсний бал особи, яка вступає на основі неповної, базової або повної вищої освіти обчислюється як сума результатів вступних випробувань (див. додаток 5) та середнього бала диплому (додатка до диплому), що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. При цьому середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (див. додаток 8) . Оцінки з документа про освіту, виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста , становить 100 балів.

 Термін навчання особи, яка вступає на основі неповної, базової або повної вищої освіти вирішується відбірковою комісією в залежності від академічної різниці, яка ліквідовується вступником відповідно до наказу МОН України № 245 від 15.07.96р.

 8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

 Перескладання вступних випробувань не допускається.

 8.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

          8.7.1. Апеляція щодо оцінки вступного випробування, що проводилися в коледжі, подається абітурієнтом в апеляційну комісію (секретарю апеляційної комісії) не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

          8.7.2. Апеляція подається в письмовій формі (заява) на ім’я голови Відбіркової комісії коледжу, в якій вказується конкретне спірне питання, що виникло під час вступного випробування. В заяві вступник вказує дату подачі заяви в апеляційну комісію та засвідчує її особистим підписом.

          8.7.3. Апеляції з питань відсторонення від випробувань апеляційною комісією не розглядаються  в разі користування абітурієнтом під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням).

         8.7.4. Секретар апеляційної комісії приймає апеляцію від абітурієнта та реєструє її в журналі реєстрації апеляцій і відповідей.

          8.7.5. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності абітурієнта.

          8.7.6. Розгляд апеляції та прийняття рішення апеляційною комісією проводиться при присутності не менше ніж дві третини складу членів комісії, затвердженої наказом директора коледжу при обов’язковій присутності Голови комісії.

          8.7.7. Під час роботи апеляційної комісії ведеться протокол засідання комісії з повним записом розгляду апеляційної справи. В протокол записується прийняте рішення (висновок). Протокол підписує Голова та члени апеляційної комісії.

          8.7.8. Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

          8.7.9. Рішення апеляційної комісії розглядається та затверджується Відбірковою комісією коледжу.

          8.7.10. Після розгляду апеляції не пізніше як на наступний робочий день, апеляційна комісія надає абітурієнту письмову відповідь за підписом Голів Відбіркової та апеляційної комісій, скріпленої печаткою коледжу.

          8.7.11. Видача відповіді на апеляцію абітурієнта реєструється секретарем комісії в журналі реєстрації апеляцій та відповідей.

          8.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Відбіркова комісія за умови наявності педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.

 Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

 8.9. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів) формуються в Єдиній базі.

 ІХ. Зарахування за співбесідою

 9.1. За результатами співбесіди до коледжу зараховуються:

 

 •  визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 •  яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;
 •  особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

 

 9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії коледжу.

 9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 X. Зарахування в межах встановлених квот

 10.1. Зарахуються за квотою – 1особи:

           визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

          - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

          - які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

          - яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

 10.2. Зарахуються за квотою - 2:

 громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року

 10.3. Кількість місць (квота – 1) для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється відбірковою комісією коледжу і становить не більше 10 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного коледжу, але не менше одного місця. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця в межах квоти - 1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 10.3. Квота-2 встановлюється Міністерством освіти і науки України в навчальних закладах у структурі уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

 

XІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

 

 •  вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 •  вступники, рекомендовані до зарахування за квотами;
 •  вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

 

 11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 

 •  за конкурсним балом від більшого до меншого;
 •  з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Умов (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
 •  особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
 •  особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
 •  особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

 

 Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 11.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 

 •  прізвище, ім’я, по батькові вступника;
 •  конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • наявність підстав для вступу за квотами;
 •  наявність підстав для вступу за результатами співбесіди;
 •  наявність права на першочергове зарахування.

 

 11.4. Рейтингові списки формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті коледжу.

 Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІІІ цих Правил.

 У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 11.3 цього розділу.

 XIІ. Надання рекомендацій для зарахування

 12.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення відбіркова комісія приймає у строк, визначений у розділі ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого.

 Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

 12.2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

 12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії коледжу.

 Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.

 Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 XIII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття відбірковою комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до відбіркової комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

       13.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 14.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

 14.2. Відбіркова комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до відбіркової комісії коледжу).

 Між строками, встановленими в пункті 4.2. розділу ІV цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбірковою комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

 Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

 14.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, у довільній формі, що подається до відбіркової комісії коледжу і долучається до особової справи.

 14.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 13.1 розділу XІII цих Правил.

 Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

 Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 14.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

 При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 ХV. Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 15.1. Коледж  самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 11.4 розділу ХI цих Умов, і надалі анульовані в порядку, передбаченому пунктом 14.11розділу XIV  цих Умов.

 15.2. Правом переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, передбаченому пунктом 11.4 розділу ХI цих Умов.

 15.3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

1) незалежно від конкурсного бала:

   діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у

період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

      діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

     діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

     особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;

 2) особи, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому розділомVI цих Правил, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника):

     визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

     особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

     визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

     діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

     яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

      особи з інвалідніс тю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

      інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

     діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

     шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

 3) особи, за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, визначеному  розділом VI цих Правил, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника):

   громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

   особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

 4) особи, які не отримали право на місця за державним або регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом11.4 розділу ХI цих Правил.

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, зазначених в підпунктах 1 – 4 цього пункту, проводиться за умови відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

      У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності – інших галузей знань цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, за відповідними спеціальністю та формою навчання), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому навчальному закладі. Навчальний заклад повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.

    У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, навчальний заклад надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

 XVІ. Наказ про зарахування

 16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення відбіркової комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

 16.2. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбірковою комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.5 розділу XVIII цих Правил.

 Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

 16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 15.1 розділу XV цих Правил.

 XVII. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

 Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2, 16.3 розділу XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня року вступу.

 17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 XVIІI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу

 18.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів здійснюється відбірковою комісією за листом-клопотанням засобу масової інформації. Акредитований журналіст при собі повинен мати: документ, що засвідчує особу; журналістське посвідчення; копію ліцензії на проводження журналістської діяльності.

           18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

           18.3. Навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

            18.4. Голова відбіркової комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.

           18.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

         18.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

Офіційні установи

Найбільш популярне

http://www.zoofirma.ru/